Πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων

Τι πληροφορίες θα συλλέγει το Pakia;

Αποθηκεύουμε και διατηρούμε στις εγκαταστάσεις μας αρχεία, έγγραφα και άλλα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο λογαριασμό χρήστη. Προκειμένου να αποφευχθεί απώλεια δεδομένων που οφείλεται σε λάθη ή αστοχίες του συστήματος, κρατάμε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των περιεχομένων του λογαριασμού χρήστη σας.

Πώς θα αποθηκεύονται αυτές οι πληροφορίες;

Τα αρχεία και τα δεδομένα κάθε χρήστη παραμένουν στους διακομιστές μας, ακόμη και μετά τη διαγραφή ή τον τερματισμό του λογαριασμού χρήστη. Διαβεβαιώνουμε ότι τα δεδομένα του λογαριασμού χρήστη σας, δε θα είναι προσβάσιμα από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

Πώς θα χρησιμοποιεί το Pakia τις πληροφορίες που συλλέγει;

Οι υπηρεσίες Pakia μπορεί να περιλαμβάνουν ορισμένες ανακοινώσεις, όπως ανακοινώσεις υπηρεσιών, μηνύματα διαχείρισης συστήματος και ενημερωτικά δελτία. Ο χρήστης κατανοεί ότι αυτές οι ανακοινώσεις αποτελούν μέρος της χρήσης των Υπηρεσιών Pakia.
Στο πλαίσιο της πολιτικής μας για συνολική προστασία προσωπικών δεδομένων, παρέχουμε επίσης τη δυνατότητα επιλογής ο Χρήστης να μη λαμβάνει ενημερωτικά δελτία. Ωστόσο, δεν υπάρχει η δυνατότητα να μη λαμβάνει ανακοινώσεις υπηρεσιών και μηνύματα διαχείρισης συστήματος.
Δεν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα του λογαριασμού χρήστη σας για την εξυπηρέτηση στοχευμένων διαφημίσεων.

Το Pakia, θα μοιράζεται τις πληροφορίες με οποιονδήποτε άλλον;

Οι πληροφορίες που μας κοινοποιείτε θα παραμείνουν εμπιστευτικές, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά. Η Pakia Software Services LLC θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες να διατηρήσει τέτοιες πληροφορίες ιδιωτικές, και δεν θα τις πουλήσει ή αποκαλύψει σε τρίτους, με εξαίρεση τους φορείς παροχής υπηρεσιών ή όταν απαιτείται να το πράξει, από το νόμο.

Πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων was last modified: January 30th, 2018 by Pakia